EnviroMail_12

Zobowiązanie ALS Net Zero i plan działania dla wsparcia naszych pracowników, klientów, społeczności i udziałowców

download PFD
EnviroMail_12_Europa_Zrownowazony_rozwoj_styczen2024

ALS doskonale zdaje sobie sprawę, że zmiany klimatyczne to czynniki determinujące problemy naszych
czasów. Z tego też względu dokładamy wszelkich starań, aby aktywnie działać w obszarze szeroko pojętego Zrównoważonego Rozwoju w powiązaniu z naszymi kluczowymi wartościami.

ALS zamierza uczynić Świat lepszym miejscem do życia. Dążymy do tego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii, obszernie wykorzystujemy dostępną wiedzę naukową i działamy zgodnie z najlepszymi praktykami. W bieżącym roku Zarząd ALS podpisał zobowiązanie do realizacji planu Net Zero do roku 2050, które zostało podsumowane w naszym corocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.
Jest nam niezmiernie miło podzielić się wyznaczonymi „kamieniami milowymi” i jasno określonymi celami oraz sposobami ich realizacji.

Kontekst

ALS se snaží přispět ke
zlepšení světa prostřednictvím inovací, vědy a pevnému závazku k využívání nejlepších postupů a metod. V letošním roce správní rada společnosti ALS schválila závazek dosáhnout
nulových emisí uhlíku do roku 2050, jak je shrnuto v naší
každoroční zprávě
o udržitelnosti (odkaz na
následující stránce). Společnost ALS s potěšením sdílí své
milníky a cíle i se svými klienty.Problematika udržitelnosti

W 2021 roku ALS opracował strategię działań na rzecz klimatu. Wyznaczono jasny cel w postaci 40 % redukcji emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku.

Do końca roku fiskalnego 2023 ALS osiągnął już 58% redukcję, zatem zdecydowanie wyprzedziliśmy plan w uzyskaniu neutralności węglowej. W tym samym czasie wyznaczono kolejny „kamień milowy”, oraz całościowy plan działań dla projektu ALS Net Zero do roku 2050. Plan ten został zatwierdzony do realizacji przez Zarząd ALS. Zgodnie z planem działań cele już osiągnięte oznaczono kolorem zielonym.

Szczegóły

Kluczowe, dotychczas realizowane punkty planu, to m.in. zakup energii odnawialnej (wykorzystujemy ponad 90% energii odnawialnej w naszych jednostkach), instalacja systemów fotowoltaicznych (aktualnie o sumarycznej mocy > 1,8 MV w 16-tu lokalizacjach), implementacja najwyższych standardów tzw. budownictwa ekologicznego – „ALS Green Building Standards”, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych systemów wentylacyjnych, właściwej izolacji termicznej budynku, oświetlenia w 100% typu LED, wykorzystania energooszczędnego wyposażenia. Ponadto w planie uwzględniono zmianę rodzaju floty transportowej na niskoemisyjną. Kolejnym, nie mniej istotnym punktem planu, jest zaangażowanie pracowników w działania i praktyki nakierowane na zmniejszenie rzeczywistego zapotrzebowania na energię.

Zobowiązanie do realizacji planu ALS Net Zero zakłada redukcję emisji bezwzględnych określonych w Zakresie 1 i Zakresie 2 o 95%, a emisji wyznaczonych Zakresem 3 o 90% do roku 2050 – w odniesieniu do roku 2020 jako roku wyjściowego. Jest to duże wyzwanie dla naszych jednostek laboratoryjnych, gdzie rutynowo wykorzystywane są odczynniki chemiczne, tworzywa sztuczne czy szkło laboratoryjne. Co więcej stosowane systemy wentylacji - determinowane określonymi przepisami BHP dla poszczególnych stanowisk pracy wymagają w zależności od charakteru pracy ogrzewania i/ lub chłodzenia, jak również właściwej cyrkulacji powietrza.
Nasz plan działania zakłada cele krótkoterminowe w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych, określonych w zakresie 1 i 2 o 78% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2020.
W ciągu kolejnych 2 lat, ALS inwentaryzuje wszystkie emisje pośrednie określone Zakresem 3, tak aby potwierdzić, że szacunkowe dane uzyskane na koniec roku fiskalnego 2023 są prawidłowe.
Na tej podstawie zostanie opracowany plan działań obejmujący swym zakresem transport produktów / surowców, zakupy towarów / usług, zagospodarowanie odpadów czy podróże służbowe pracowników. Powstanie cel krótkoterminowy na rok 2030.

Priorytetowe działania zaplanowane na najbliższe 5 lat:

  • zakup energii ze źródeł odnawialnych dla > 95 % naszych jednostek,
  • instalacja kolejnych systemów fotowoltaicznych (7 kolejnych zainstalowane zostanie w roku fiskalnym 2024, następne 9 uruchomione zostanie na początku roku fiskalnego 2025),
  • wymiana pieców gazowych na elektryczne,
  • wymiana floty transportowej na bardziej energooszczędną i niskoemisyjną (samochody w pełni elektryczne, o napędzie hybrydowym) do roku 2030,
  • aktualizacja wytycznych budownictwa ekologicznego zarówno w odniesieniu do nowopowstających obiektów, jak i jednostek przebudowywanych / odnawianych (lepsza izolacja termiczna, wydajniejsze i energooszczędne systemy wentylacyjne, systemy fotowoltaiczne, czy nowoczesne systemy zarządzania budynkami).

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami naszymi zobowiązaniami na kolejne lata. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ALS.