Aktualności

AKREDYTOWANE KODY ODPADÓW W ALS POLAND

03-02-2022

Recykling, składowanie, produkcja to cały czas bardzo aktualne zagadnienia w  gospodarce odpadami. W procesie przetwarzania odpadów potrzebne są dokładne badania laboratoryjne oraz profesjonalny, akredytowany pobór próbek odpadów.

Laboratorium ALS Poland potwierdziło swoje kompetencje i uzyskało akredytację PCA w zakresie pobierania wybranych kodów odpadów. Akredytowane kody przestawiamy poniżej, a po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.

KODY ODPADÓW, DLA KTÓRYCH POBÓR JEST OBJĘTY ZAKRESEM AKREDYTACJI AB 1711

I. OSADY I ODPADY MINERALNE

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

V. SZLAMY I ODPADY PŁYNNE

19 02 08*

Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

VI. ODPADY Z PRZETWARZANIA ODPADÓW - CAŁOŚĆ

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04*

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 09*

Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

19 04 03*

Niezeszklona faza stała

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99

Inne niewymienione odpady

19 10 03*

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

VII. OSADY Z PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

VIII. OSADY ZAWIERAJĄCE ZWIĄZKI ROPOPOCHODNE

13 05 01*

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*

Szlamy z kolektorów

13 05 08*

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

IX. OSADY ŚCIEKOWE - CAŁOŚĆ

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 11 05*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

XI. ŻUŻLE, POPIOŁY I PYŁY PALENISKOWE - CAŁOŚĆ

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

06 09 02

Żużel fosforowy

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie
w złożu fluidalnym)

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymieniona w 10 03 15

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 04

Inne cząstki i pyły

10 05 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 04

Inne cząstki i pyły

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 04

Inne cząstki i pyły

10 08 04

Cząstki i pyły

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09

Inne żużle

10 08 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 11 05

Cząstki i pyły

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

11 05 02

Popiół cynkowy

19 01 11*

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15*

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 04 01

Zeszklone odpady

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

20 01 41

Odpady z oczyszczania kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

XXVIII. INNE ODPADY KOMUNALNE I ODPADY POCHODZĄCE Z ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TYM ODPADY ZMIESZANE, ORAZ INNE ODPADY Z OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I UZDATNIANIA WODY - CAŁOŚĆ

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 08 01

Skratki

19 09 99

Inne niewymienione odpady

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

POZOSTAŁE

07 03 99

Inne nie wymienione odpady

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

08 01 20

zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

13 05 07

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 11 03*

Uwodnione odpady ciekłe