Aktualności

BADANIE AZBESTU W ALS

16-02-2023

ALS posiada wiele lat doświadczenia w badaniach azbestu. Wyspecjalizowane laboratoria ALS świadczą usługi badawcze w zakresie oznaczania obecności azbestu w materiałach budowlanych, glebie i powietrzu. Wyniki tych badań są wykorzystywane głównie przez projektantów inwestycji, wykonawców robót rozbiórkowych i budowlanych oraz inwestorów i właścicieli nieruchomości.

Azbest jest ogólnym określeniem grupy sześciu włóknistych krzemianów mineralnych, któremożna  podzielić na dwie grupy amfibole i serpentynity.

Są one naturalnie występującymi minerałami, które zwykle tworzą długie włókna mające tendencję do rozszczepiania się wzdłuż ich długości.

Rodzaje azbestu:

  • Amfibole - amozyt, aktynolit, antofyllit, krokidolit,
  • Serpentynit tremolit - chryzotyl


Od 1977 roku azbest jest klasyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako czynnik rakotwórczy dla człowieka. Kiedy materiały zawierające azbest zostają wzruszone, włókna są uwalniane do powietrza i mogą być wdychane. W związku z tym, że włókna te są małe, mogą dotrzeć do płuc i wywołać miejscowe  podrażnienia. Długotrwałe narażenie na działanie azbestu może skutkować wieloma poważnymi chorobami, takimi jak azbestoza, szkliwienie opłucnowe i międzybłoniak, a w najgorszym przypadku może wystąpić rak płuc.

Badanie próbek stałych

Jakościowe oznaczanie azbestu -zazwyczaj stosowany jest mikroskop optyczny o świetle spolaryzowanym. Metoda ta jest bardzo szybka, ekonomiczna i odpowiednia dla większości próbek stałych, takich jak płytki, cementy, tekstylia, gleby itp. Skaningowy mikroskop elektronowy SEM-EDS jest stosowany do grupy szczególnych materiałów o bardzo małej ilości i/lub bardzo cienkich włóknach azbestu (kleje, uszczelniacze, asfalty, płyty itp.). Jakościowe oznaczanie azbestu to stosunkowo skomplikowana i unikalna technika, w której wynik stanowi ilość azbestu w próbce podawaną w % (w/w). Jesteśmy w stanie oznaczyć zawartość azbestu w próbce w zakresie 0,01 - 1,00 % (w/w). Metoda ta jest odpowiednia dla gleb i materiałów budowlanych.

Badanie powietrza

Oznaczanie ilości włókien azbestowych i mineralnych metodą SEM / EDS. Ta analiza jest konieczna do sprawdzenia, czy określona przestrzeń jest wolna od niebezpiecznej ilości włókien azbestowych. Badania wykonuje się zwykle w trakcie i po usunięciu materiałów azbestowych. Do tych pomiarów jest stosowany i szeroko wymagany skaningowy mikroskop elektronowy (SEM-EDS), który jest w stanie odróżnić azbest od innych włókien mineralnych. Analiza jest oparta na uznanej normie VDI 3492. Włókna wdychane są identyfikowane na złotym filtrze, a następnie poddawane analizie pierwiastkowej i identyfikowane jako azbest, włókna mineralne lub inne włókna.