Aktualności

Laboratoria ALS poszerzają zakres analizy pestycydów w glebie

26-01-2018

Analizy pestycydów w ALS

ALS Czech Republic od dawna jest liderem w dziedzinie analiz pestycydów w środowisku. Wraz z rozwojem nowych metod kontynuujemy poszerzanie portfolio akredytowanych analiz i pakietu pestycydów. Laboratorium ALS niedawno wprowadziło metodę oznaczania ponad 100 pestycydów w próbkach gleby i osadów. Metoda jest w pełni akredytowana przez Czeski Instytut Akredytacji (CIA).

Pestycydy w glebie i powiązane ustawodawstwo

Do roku 2016 kwestia pestycydów w glebach była zawarta w Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska 13/1994 Sb, gdzie w załączniku nr 2 zostały określone limity dla pestycydów z granicą 0.01 mg / kg suchej masy. W raz z nowelizacją Rozporządzenia załącznik nr 2 został zniesiony, a zatem aktualnie ważną regulacją prawną jest Instrukcja Metodologiczna Ministerstwa Środowiska nr 1/2014 – Wskaźniki zanieczyszczenia, gdzie wartości dopuszczalne dla niektórych pestycydów są określone w załączniku nr 1. Niniejsza Instrukcja Metodologiczna Ministerstwa Środowiska określa limity dla około 30 pestycydów, granice różnią się dla gleb na użytkowanych przemysłowo ziemiach i gleb na innych obszarach. Granice są bardzo różne dla poszczególnych pestycydów - od 0,029 mg / kg suchej masy do setek, a nawet tysięcy mg / kg suchej masy w przypadku przemysłowo wykorzystywanych gruntów. Niemniej jednak, na ogół limit wynosi 0,01 mg / kg suchej masy i jest on ogólnie zalecany do monitorowania potencjalnego obciążenia pestycydami w próbkach gleby.

Zużycie pestycydów oraz ich los w środowisku

Zużycie pestycydów jest nadal wysokie (np. 420 000 ton w Europie w 2016 r.), pestycydy są również największą grupą zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przez działanie człowieka. Ogólnym trendem jest dziś stosowanie biodegradowalnych, mniej trwałych i toksycznych pestycydów. Chociaż czas rozpadu tych substancji jest znacznie krótszy w porównaniu do wcześniej stosowanych, np. pestycydów chloroorganicznych, ich ponowne użycie może powodować akumulację w środowisku. Biorąc pod uwagę, że stały wzrost ilości pestycydów w glebie przekracza ich stopień degradacji, te trwałe substancje pozostają w środowisku przez kilka lat. Przykładem mogą być nie tylko zabronione substancje, jak atrazyna i symazyna, które wciąż znajdowane są w próbkach.

Ponadto, degradacja pestycydów może prowadzić do produkcji metabolitów (produktów rozkładu) pestycydów, które powstają w wyniku procesów biotycznych lub abiotycznych w glebach, które wytwarzają substancje bardziej toksyczne i oporne niż substancje macierzyste. Ze względu na inne właściwości fizykochemiczne, metabolity te mogą łatwo zanieczyścić pozostałe składniki środowiska, takie jak wody podziemne lub powierzchniowe.

W latach 2016-2017 przeprowadzono obszerną analizę gruntów rolnych w Czechach (Hvězdová M. i inni: Aktualne i ostatnio stosowane pestycydy w glebach ornych Europy Srodkowej, Science of the Total Environment, 2018, 613-614 361-370). Badaniem objęto 75 próbek gleby uprawnej i 51 pestycydów oraz 9 metabolitów. Oprócz omawianych wcześniej atrazyny i symazyny, większość gleb była skażona triazynowymi herbicydami i ich metabolitami (89% próbek), a drugim najczęstszym pestycydem był fungicyd konazol (73% gleby), gdzie ponad połowa pozytywnych próbek gleby zawierała więcej niż 0,01 mg / kg tej substancji.

Opis metody analizy pestycydów w glebie

Do wyodrębnienia i przygotowania próbki używana jest szybka metoda QuEChERS. Ekstrakt jest dalej rozcieńczany i analizowany przez ultra-wydajną chromatografię cieczową w połączeniu z wykrywaniem masy tandemowej (UHPLC-MS / MS) przy użyciu najbardziej nowoczenych instrumentów z szybką, czułą i niezawodną metodą. Obecnie metoda obejmuje analizę szerokiego zakresu triazynowych pestycydów i ich metabolitów (atrazyny, symazyny, ametrynu, desmetrynu, heksazynonu, prometonu, terbutyloazyny itp.), pestycydów nikotynowych (acetamiprid, imidacloprid, tiacloprid), pestycydów karbaminianowych (aldikarb, karbaryl, karbendazym, fenoksykarb, oksamyl), pestycydów fosforoorganicznych i wielu innych.