Aktualności

WWA w asfalcie

01-12-2022

Na początku 2022 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków


utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 poz. 2468). Dotyczy ono warunków określających utratę statusu odpadu dla destruktu asfaltowego i uchyla poprzedni akt (Dz.U. poz. 2067). Regulacje zawarte w §5 nowego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Warunki utraty statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego:

Odpad destruktu asfaltowego musi spełnić łącznie następujące kryteria

  • nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania
  • są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy
  • łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
    w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia dla sumy WWA 100 mg/kg sm oraz zawartość samego Benzo(a)pirenu nie przekracza wartości 50 mg/kg sm
  • destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8
  • odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia
  • próbka została pobrana i przebadana zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu
  • destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tymdróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, laboratorium ALS przygotowało, wdrożyło i testuje takie próbki na rynek czeski od 3 lat, przebadało już ponad 36 000 próbek. Możemy wykorzystać nasze bogate doświadczenie, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców, którzy mają problemy z omawianymi odpadami, oferując pakiet analityczny zarówno dla WWA jak i dla odcieków specjalnie do tego typu badań.