Analiza chemiczna osadów i urobków

Zanieczyszczenie osadów jest poważnym problemem środowiska z powodu potencjalnego wpływu toksycznego na zasoby biotyczne i zdrowie ludzi. Duża różnorodność zanieczyszczeń pochodzących z działalności przemysłowej, miejskiej i morskiej wiąże się z zanieczyszczeniem osadów. Są pomiędzy innymi: metale ciężkie, stałe zanieczyszczenia organiczne, oraz radionuklidy.

Osady, w których zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie i stałe zanieczyszczenia organiczne są skumulowane przez długi czas tworzą zasoby wtórne.

Zanieczyszczenia te mogą:

• być uwalniane do wody, i w ten sposób mogą migrować do innych osadów lub być

  wchłonięte przez faunę i florę

• gromadzić się w organizmach wodnych i przenosić się do łańcucha pokarmowego - ryby

   i ostatecznie ludzie.

Wpływ ludzi na ekosystemy wodne następuje poprzez pogłebianie zbiorników podczas takich czynności jak:

• Prace związane z utrzymaniem (odpowiednia głębokość dla floty handlowej

   i odwadnianie)

• Prace budowlane (ochrona przeciwpowodziowa, rekreacja, powiększenie portu)

• Dostawy materiałów budowlanych (piasek, żwir)

• Prace związane z rekultywacją (miejsca narażone na pożary)

Wszystko to może potencjalnie powodować redystrybucję zanieczyszczeń do wody, składowisk odpadów i materiałów budowlanych.

Ustawodawstwo Unii Europejskiej odnoszące się do gospodarki osadowej to:

• Dyrektywa Europejska w sprawie składowania odpadów

• Europejskie przepisy dotyczące odpadów

• Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC wraz z poprawkami

Kilka krajowych i międzynarodowych konwencji zajmuje się jakością osadów i urobków:

• Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego:

   Zalecenie HELCOM dotyczące usuwania urobku (1992).

• Konwencja Londyńska o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów

   i innych substancji. Ramowa ocena urobku (2000).

• Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku

  (OSPAR): Zmienione wytyczne dotyczące zarządzania urobkiem (2004).

W związku z wdrożeniem międzynarodowych konwencji i dyrektyw UE, różne organy krajowe opracowały konkretne wytyczne dotyczące urobku i/lub szczegółowe przepisy o osadach. ALS Environmental opracowała liczne programy dotyczące osadów w celu oceny zanieczyszczonych osadów, które spełniają najbardziej rygorystyczne klasyfikacje materiałowe.

Nasza oferta dotycząca osadów zawiera między innymi następujące związki/badania:

• Sucha masa

• Gęstość

• Podstawowa granulometria

• Pełna wielkość ziarna

• Metale ciężkie (rtęć, ołów, nikiel, cynk, miedź, kadm, etc.)

• Specjacje metali (metylortęć, związki arsenu, związki selenu)

• Tributylocyna (TBT) i inne związki cynoorganiczne

• Całkowita zawartość węglowodorów ropopochodnych (TPH)

• Radionuklidy, w tym aktywność alfa i beta

• Oktylofenole, nonylofenole i ich związki oksyetylenowane

• Chlorofenole

• PCB, PAH, sześciochlorobenzen

• DDT i izomery, lindan, chlorobezneny

• Polibromowane etery difenylowe

• Dioksyny i furany

• Badania ekotoksykologiczne organizmów wodnych (roślin i zwierząt)

• Testy Microtox (Vibrio fischeri)

Zaleca się przestawienie zapytania dla konkretnego projektu. W ofertach zawarte będą informacje o dopuszczalnych wartościach oznaczeń ilościowych, konfiguracjach związków, pojemnikach na próbki i objętości próbek, oraz będą zawierały szczegóły dotyczące logistyki. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ALS.