POWIETRZE

W ciągu ostatniego wieku przemysł wypuścił znaczne ilości gazu i pyłu do środowiska. Spuścizną nam pozostawioną jest to, że dziś mamy szereg byłych terenów przemysłowych i ich okolic, które zostały zanieczyszczone chemicznie. Zwiększenie świadomości dotyczącej stanu środowiska naturalnego i przepisy o ochronie środowiska doprowadziły do wprowadzenia nowych technologii mających na celu monitorowanie emisji zanieczyszczeń i potencjalnych,  szkodliwych dla środowiska skutków.

METODY POBIERANIA PRÓBEK

Pobieranie próbek ze stacjonarnych źródeł emisji zanieczyszczeń jest złożoną procedurą ze względu na zmienny charakter zanieczyszczeń oraz fakt, że wiele związków chemicznych może przechodzić przez roztwór lub stały sorbent bez zatrzymywania. W efekcie instalacje poboru próbek są zoptymalizowane za pomocą konkretnych roztworów lub stałych sorbentów, aby zebrać odpowiednie anality.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

Analiza uzyskanych roztworów kominowych lub stałych sorbentów wymaga zastosowania odpowiednich metod. ALS Environmental oferuje szeroki zakres akredytowanych procedur analitycznych dla emisji zanieczyszczeń przez stacjonarne źródła opartych na metodach podanych w US EPA, ISO lub EN.

Część stosowanych przez nas metod znajduje się w poniższej tabeli.

USŁUGI DOTYCZĄCE ZATRUTEGO POWIETRZA

Anality Odniesienie
Dioksyny (PCDD/F) EN 1948,2-3; US EPA 23; US EPA TO9A
PCB EN 1948,4; JIS K 0311
PAH US EPA 429; ISO 11338
PBDE Modified US EPA 1614
Metale ciężkie ISO 17294, ISO 11885
Rtęć EN ISO 17852, EN 13211, EN 1483
Chromium VI US EPA 425, ISO 16740
Uran US EPA 29, US EPA 200.8, ISO 17294-2
Halogenowodory i fluorowce(fluor, chlor) EN 1911-3, ISO 15713, EN ISO 10304-1
Siarkowodór (H2S) Metodologia wewnętrzna
Amoniak(NH3) Metodologia wewnętrzna
Formaldehyd Metodologia wewnętrzna
Dwutlenek azotu (NO2)za pomocą pasywnego pobierania próbek ISO 10304-1, ISO 10304-3
Dwutlenek siarki (SO2) za pomocą pasywnego pobierania próbek EN 1911, ISO 15713, EN ISO 10304-1
Kwas siarkowy i SO2 za pomocą miareczkowania EN 14791
BTEX Metodologie NIOSH, US EPA TO 17
Metodologie NIOSH, US EPA TO 17 Metodologie NIOSH, US EPA TO 17
Cząstki stałe PM <10 US EPA RFPS-094-098
Cząstki stałe PM <2,5 US EPA RFPS-094-098

EMISJA METALI ZE STACJONARNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Emisje metali są pobierane za pomocą instalacji impinger, która gromadzi powietrze zasysane izokinetycznie z kominowego punktu próbkowania. Cząstki są gromadzone na sondach do pobierania próbek i podgrzewanych filtrach. Ładunek gazowy gromadzi się w zakwaszonym roztworze nadtlenku wodoru. Jest to skuteczne dla wszystkich metali z wyjątkiem rtęci, która jest zbierana w zakwaszonym roztworze nadmanganianu potasu. Analizę przeprowadza się za pomocą ICP-OES/MS i AFS (rtęć).

Granice oznaczenia ilościowego dla metali oznaczanych według tej metody są wymienione poniżej.

Elementy - μg/próbkę
Beryl 0,01 Arsen 0.05-0.5 Chrom 0.15-0.25
Kadm 0.025-0.05 Kobalt 0.025-0.1 Ołów 0.025-0.5
Rtęć 0.001 Nikiel 0.25-0.5 Cynk 0.25-1
Tal 0.025-0.5 Selen 0.25-0.5 Miedź  0.05-0.1
    Tellur 0.25-0.5 Mangan 0.025-0.1
    Chrom VI 0.1 Wanad 0.05-0.5
        Cyna 0.25-0.5

EMISJA DWUTLENKU SIARKI ZE STACJONARNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Próbki gazu zebrane są przez przepuszczanie powietrza przez roztwór nadtlenku wodoru. Próbki są analizowane na obecność SO2 stosując metodę miareczkowania baru-toru a wyniki są podane jako mg SO2.

EMISJA HCN, HCL, HF I HALOGENU ZE STACJONARNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Próbki zbierane są za pomocą instalacji impinger do roztworów pochłaniających, przy zastosowaniu filtra wstępnego w celu ustalenia ładunku cząstek. Próbki są analizowane za pomocą elektrody jonoselektywnej (ISE), miareczkowania lub chromatografii jonowej (IC). Ta metoda pobierania próbek jest również często stosowana do monitorowania jakości powietrza w sąsiedztwie huty aluminium, elektrowni, hut stali i zakładów produkujących nawozy.

EMISJA SIARKOWODORU ZE STACJONARNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Próbki pobiera się w instalacji impinger z kwasem siarkowym/roztworem siarczanu srebra, a następnie analizuje się je za pomocą fotometrii. Metoda ta jest stosowana w wielu różnych gałęziach przemysłu, w tym między innymi w zakładach do odzyskiwania siarki oraz spalarniach gazu opałowego.

FENOL ZE STACJONARNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Próbki pobiera się przez przepuszczanie powietrza przez roztwór węglanu sodu (Na2CO3). Próbki są analizowane za pomocą fotometrii przez reakcję z 4-aminoantypiryną.

AMONIAK ZE STACJONARNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Próbki powietrza pobiera się za pomocą impingera z roztworem kwasu siarkowego. Próbki są analizowane za pomocą fotometrii po destylacji.

Uwaga: Ilość roztworu w instalacji impinger jest rejestrowana przed analizą i jest podana w raporcie ALS aby obliczyć stężenia jako mg analitu na m³.

ZWIĄZKI LOTNE - EMISJA I POWIETRZE Z OTOCZENIA

Próbki są pobierane przez rury desorpcji sorbentu wypełnione węglem aktywnym. Węgiel aktywny jest następnie ekstrahowany za pomocą dwusiarczku węgla (CS2), a próbki są analizowane za pomocą GC/MS.

Mogą być również stosowane rury termicznej desorpcji sorbentu. Następnie dokonuje się ekstrakcji poprzez uwolnienie związków za pomocą wysokiej temperatury. Ponad 100 lotnych związków organicznych, zostaje określonych za pomocą tej samej metody (GC/MS).

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (PAH) - EMISJA I POWIETRZE OTOCZENIA

Próbki są pobierane przez system wychwytujący PUF lub XAD. Sorbent (XAD-2 lub PUF) następnie poddaje się je ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, wstępnie oczyszcza za pomocą zwielokrotnionej chromatografii kolumnowej a końcowy ekstrakt jest analizowany z pomocą metody HPLC lub HRGC-HRMS.

POLICHLOROWANY BIFENYL (PCB) - EMISJA I POWIETRZE Z OTOCZENIA

Próbki są pobierane przez system wychwytujący PUF lub XAD. Sorbent (XAD-2 lub PUF) jest następnie ekstrahowany za pomocą rozpuszczalników organicznych, wstępnie oczyszczony za pomocą zwielokrotnionegj chromatografii kolumnowej a końcowy ekstrakt jest analizowany z pomocą metody HRGC-HRMS. Metoda jest zoptymalizowana dla wskaźnika PCB (PCB-7), koplanarnych PCB (dioksynopodobne PCB), a dla grup chlorohomologów od jedno- do dziesięciochlorowanych bifenyli (Wszystkie 209 polichlorowane bifenyle).

POLICHLOROWANE DIBENZO-P-DIOKSYNY I POLICHLOROWANE DIBENZOFURANY (PCDD/F) - EMISJA I POWIETRZE Z OTOCZENIA

Próbki są pobierane przez system wychwytujący PUF lub XAD, czasem z płynnych impinger (glikole). Sorbent (XAD-2 lub PUF, glikol) poddaje się następnie ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, wstępnie oczyszcza za pomocą zwielokrotnionej chromatografii kolumnowej a końcowy ekstrakt jest analizowany z pomocą metody HPLC lub HRGC-HRMS. Metoda jest zoptymalizowana dla 17 najbardziej toksycznych kongenerów PCDD/F i a dla grup chlorohomologów od cztero- do osmio CDD i CDF (Wszystkie 210 chlorowane dioksyny i furany).

POMOC TECHNICZNA - POBIERANIE PRÓBEK

ALS Environmental Europe współpracuje zespołami pobierającymi próbki emisji zanieczyszczeń i powietrza z otoczenia, zapewniając im nie tylko wsparcia analityczne, ale także przygotowując chemikalia do pobierania próbek, moduły wychwytujące; w tym chemiczne ślepe próby, jak również normy pobierania próbek. Moduły wychwytujące wypełnione oczyszczonym XAD lub PUF do instalacji pobierania próbek i roztwory są również częścią naszych regularnie świadczonych usług.

Został stworzony specjalny portal dla zespołów pobierających próbki w celu ułatwienia zamawiania sprzętu laboratoryjnego do pobierania próbek: http://sampling.alsglobal.eu

Więcej informacji na temat portalu można znaleźć w ulotce (w języku angielskim).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat analizy emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych lub analizy powietrza z otoczenia należy skontaktować się z najbliższym punktem ALS lub ALS Europe Centre odnośnie analizy powietrza w Republice Czeskiej na stronie customer.support@alsglobal.com lub zadzwonić na numer +420 226 226 228.