CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW

Wymogi dotyczące zapobieganiu powstawania odpadów i gospodarki odpadami, zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zdrowia ludzi są ustanawiane przez ustawodawstwo każdego kraju UE.

Jednym z tych wymogów prawnych jest monitorowanie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w odpadach i sprawdzenie niebezpiecznych właściwości odpadów. ALS Environmental świadczy usługi badawcze przedsiębiorstwom zajmujących się zarządzaniem odpadami i firmom, które chcą ograniczyć wpływ odpadów przemysłowych na środowisko i ludzi.

ODPADY NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

Głównymi dokumentami, które zajmują się tym zagadnieniem są Dyrektywa w sprawie Składowaniu Odpadów (Dyrektywa 99/31/WE) oraz Decyzja Rady 2003/33/WE, które określają kryteria przyjmowania odpadów (WAC). Rygorystyczne wytyczne dzielą odpady na poszczególne kategorie odpowiadające odpowiednie dla typu składowiska odpadów. Składowiska odpadów są sklasyfikowane według tego, czy mogą one przyjmować odpady obojętne, niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

ALS Environmental przeprowadza badania kryteriów przyjmowania odpadów (WAC) poprzez symulację wymywania zanieczyszczeń z odpadów przy pomocy wody deszczowej wg EN 12 457. Aby wykonać te symulacje wymywania, nasze laboratoria posiadają:

- system jednoetapowego wymywania, jednoczęściowe wymywanie przy stosunku cieczy do ciała stałego wynoszącym L/S = 10, co jest najczęściej stosowaną procedura wymywania odpadów.

- system dwuetapowego wymywania, dwuczęściowe wymywanie, gdzie pierwsze wymywanie prowadzi się przy wskaźniku L/S = 2, a następne wymywanie prowadzi się przy wskaźniku L/S = 8. Ta procedura lepiej naśladuje naturalne warunki wymywania przez wodę deszczową w przypadku materiałów o wysokiej zawartości substancji stałych.

- Badanie wymywania w kolumnie, badanie perkolacji przy strumieniu wznośnym, które dostarcza informacji na temat wymywania przy niskim wskaźniku L/S, który dominuje w scenariuszu usuwania odpadów.

WAC - Odpady obojętne

Zakłada się że odpady wymienione w kryterium 2.1.1. Dyrektywy w sprawie Składowania Odpadów spełniają kryteria określone w definicji odpadów obojętnych w Artykule 2 (e) Dyrektywy w sprawie Składowania Odpadów oraz kryteria dotyczące granicznych dopuszczalnych wartości dla odpadów przyjmowanych na składowiska odpadów obojętnych. Odpady mogą być przyjmowane bez badań na składowisko odpadów obojętnych.

W przeciwnym wypadku lub w przypadku podejrzenia o skażenie, ALS Environmental stosuje odpowiednie badania. Poniższe graniczne dopuszczalne wartości wymywania mają zastosowanie dla odpadów składowanych na składowisku odpadów obojętnych, przy czym te wartości zostały obliczone przy stosunku cieczy do ciała stałego wynoszącym (L/S) 10: l/kg dla całego zrzutu i zostały wyrażone bezpośrednio w mg/l.

Parametr Wartość graniczna * (mg/l) ALS LOQ (mg/l) Metoda
As 0.05 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Ba 2 0.006 ISO 11885, EPA 200.7
Cd 0.004 0.00001 ISO 17294, EPA 200.8
Całkowity Cr 0.05 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Cu 0.2 0.01 ISO 11885, EPA 200.7
Hg 0.001 0.0003 AFS
Mo 0.05 0.01 ISO 11885, EPA 200.7
Ni 0.04 0.02 ISO 11885, EPA 200.7
Pb  0.05 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Sb 0.006 0.00001 ISO 17294, EPA 200.8
Se 0.01 0.001 ISO 17294, EPA 200.8
Zn 0.4 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Chlorek 80 1 ISO 10304-1,2
Fluorek 1 0.2 ISO 10359-1
Siarczany  100 5 ISO 10304-1,2
Wskaźnik fenolowy 0.1 0.005 ISO 6439
Rozpuszczony węgiel organiczny(DOC) 50 1 EN 1484
Stałe związki rozpuszczone (TDS)  400 10 Grawimetria
Homogenizacja i mielenia próbki materiału stałego przeznaczonego do wymywania (wielkość ziarna <10 mm)
Przygotowanie wody do wymywania odpadów, 0,5-1 l (wielkość ziarna <10 mm)
Ocena (porównanie uzyskanych wyników z granicznymi wartościami dopuszczalnymi zgodnie z Decyzją Rady 2003/33/WE, L/S = 10 l/kg)

* dopuszczalne graniczne wartości na podstawie Decyzją Rady 2003/33/WE.

Parametr Wartość graniczna * (mg/kg) ALS LOQ (mg/kg suchej masy) Metoda
BTEX (ogółem) 6 1 US EPA 8260 (GC-MS)
benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, m, p-ksylen
Olej mineralny (C10 do C40) 500 50 EN 14039 (GC-FID)
PAH (suma 12 parametrów) ** 80 5 US EPA 610 (HPLC)
PCB (ogółem 7 kongenerów) 1 0.25 US EPA 8082 (GC-ECD, GC-MS)
TOC (Ogólny węgiel organiczny) 30000 100 ISO 10694, EN 13137
Homogenizacja i mielenia próbki materiału stałego przeznaczonego do wymywania (wielkość ziarna <4 mm)
Homogenizacja i mielenia próbki materiału stałego przeznaczonego do wymywania (wielkość ziarna <0,3 mm)
Homogenizacja i mielenia próbki materiału stałego przeznaczonego do wymywania (wielkość ziarna <0,07 mm)
Ocena (porównanie uzyskanych wartości z granicznymi wartościami dopuszczalnymi zgodnie z Decyzją Rady 2003/33/WE)

* Wartości dopuszczalne zgodnie z Decyzją Rady 2003/33/WE.

** Liczba parametrów i wartości dopuszczalne określone przez państwo członkowskie.

WAC - odpady inne niż niebezpieczne

 

Jeżeli odpady nie są objęte kategorią odpadów określoną w art 2.2.1 Decyzji Rady 2003/33/WE, to wówczas takie odpady powinny być badane.

Graniczne dopuszczalne wartości podane poniżej mają zastosowanie do granulowanych odpadów innych niż niebezpieczne składowanych w kwaterze razem z odpadami niebezpiecznymi, stabilnymi niereaktywnymi, i są one obliczone przy 10 l/kg dla całego zrzutu i wyrażone bezpośrednio w mg/l.

Parametr Wartość graniczna* (inne niż niebezpieczne) Wartość graniczna* (inne niż niebezpieczne) Metoda
As  0.2 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Ba 10 0.006 ISO 11885, EPA 200.7
Cd 0.1 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Cr 1 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Cu 5 0.01 ISO 11885, EPA 200.7
Hg 0.02 0.0003 AAS
Mo 1 0.01 ISO 11885, EPA 200.7
Ni 1 0.02 ISO 11885, EPA 200.7
Pb 1 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Sb 0.07 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Se 0.05 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Zn 5 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Chlorek 1500 1 ISO 10304-1,2
Fluorek 15 0.2 ISO 10359-1
Siarczany  2000 5 ISO 10304-1.2
Rozpuszczony węgiel organiczny(DOC) 80 1 EN 1484
Stałe związki rozpuszczone (TDS) 6000 10 Gravimetry
pH >6 - ISO 10523
Stałe związki rozpuszczone (TDS)
Stałe związki rozpuszczone (TDS)
Ocena (porównanie uzyskanych wyników z granicznymi wartościami dopuszczalnymi zgodnie z Decyzją Rady 2003/33/WE, L/S = 10 l/kg)

WAC - Odpady niebezpieczne

Kryteria dla odpadów składowanych na składowisku odpadów niebezpiecznych są podane w art. 2.4.1. Decyzji Rady 2003/33/WE.

Graniczne dopuszczalne wartości podane poniżej mają zastosowanie do granulowanych odpadów, składowanych na składowisku odpadów niebezpiecznych i są one obliczone przy 10: l/kg dla całego zrzutu i wyrażone bezpośrednio w mg/l.

Parametr Wartość graniczna* (niebezpieczne) ALS LOQ (mg/l) Metoda
As 2.5 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Ba 30 0.006 ISO 11885, EPA 200.7
Cd 0.5 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Cr 7 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Cu 10 0.01 ISO 11885, EPA 200.7
Hg 0.2 0.0003 AAS
Mo 3 0.01 ISO 11885, EPA 200.7
Ni 4 0.02 ISO 11885, EPA 200.7
Pb 5 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Sb 0.5 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Se 0.7 0.05 ISO 11885, EPA 200.7
Zn 20 0.005 ISO 11885, EPA 200.7
Chlorek 2500 1 ISO 10304-1,2
Fluorek 50 0.2 ISO 10359-1
Siarczany 5000 5 ISO 10304-1.2
Rozpuszczony węgiel organiczny(DOC) 100 1 EN 1484
Stałe związki rozpuszczone (TDS) 10000 10 Gravimetry
pH - - ISO 10523
Homogenizacja i mielenia próbki materiału stałego przeznaczonego do wymywania (wielkość ziarna <10 mm)
Przygotowanie wody do wymywania odpadów, 0,5-1 l (wielkość ziarna <10 mm)
Ocena (porównanie uzyskanych wyników z granicznymi wartościami dopuszczalnymi zgodnie z Decyzją Rady 2003/33/WE, L/S = 10 l/kg)

Azbest

Podczas prac rozbiórkowych często istotne jest ustalenie, czy w odpadach jest obecny azbest, czy też go nie ma. Azbest można znaleźć między innymi w izolacji, płytach podłogowych i klejach. Próbki materiałów, które są wysyłane do laboratoriów ALS Environmental są najpierw badana przy użyciu mikroskopu stereo. Badanie pod mikroskopem umożliwia zweryfikowanie obecności azbestu i dostarczenie szacunkowych danych co do jego ilości.

Włókno azbestowe - aktynolit włókna azbestowe – antofyllit  Włókno azbestowe - krokidolit 
Włókno azbestowe - amozyt Włókno azbestowe - chryzotyl 

Włókno azbestowe - tremolit

Więcej informacji na temat azbestu można znaleźć na naszej stronie internetowej

BADANIA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niektóre kraje UE wprowadziły u siebie badania ekotoksykologiczne odpadów. Badania ekotoksyczności dostarczają informacji na temat intensywności działań niepożądanych wynikających z oddziaływania człowieka i mogą dostarczyć danych dla oceny potencjalnego wpływu na środowisko substancji odprowadzanych do wód lub rozprowadzanych na lądzie lub dostarczanych na składowiska odpadów.

W ALS Environmental mogą być poddane badaniu organizmy wodne i lądowe - bakterie (Vibrio fischeri), ryby (Poecilia reticulata), algi (Desmodesmus subspicatus), stawonogi wodne (Daphnia magna Straus), wyższe rośliny (Sinapis alba, Lactuca sativa), stawonogi lądowe (Folsomia Candida), wazonkowce (Enchytraeus crypticus), aby wymienić tylko kilka.

ODPADY WYKORZYSTYWANE NA POWIERZCHNI GLEBY

Kilka krajów UE umożliwiają rozprowadzanie odpadów na powierzchni gleby. Utylizacja odpadów jest prowadzona w taki sposób, że gleba zachowuje swoje chemiczne, biologiczne i fizyczne właściwości przez ograniczenie ilości gromadzonych zanieczyszczeń.

Należy również wziąć pod uwagę inny przypadek, gdy odpady są często rozprowadzane. Do gleby stosuje się w tym przypadku środki biodegradacji/bioremediacji. Okresowa kontrola i optymalizacja gleby (dodanie wody, składników odżywczych, zmiany organizmów glebowych, takich jak robaki i mechaniczne odwrócenie gleby, itp) są warunkami sine qua non, które mają potwierdzić, że nie wystąpił żaden negatywny wpływ odpadów na glebę. ALS Environmental proponuje zestaw analiz lub testów ekotoksykologicznych, aby sprawdzić lub monitorować zawartość zanieczyszczeń w odpadach, i przez to określić zawartość drobnoustrojów w odpadach

WŁAŚCIWOŚCI H14 I H15 W ODPADACH

Dyrektywa w sprawie Niebezpiecznych Odpadów (HWD, Dyrektywa Rady 91/689/WE) stanowi ramy dla klasyfikacji niebezpieczeństw ze strony odpadów. Spośród niebezpiecznych właściwości, potrafimy w naszych laboratoriach określić H14 i H15.

H14 odnosi się do właściwości "Ekotoksyczny", to znaczy odpadu, który stanowi lub może stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub więcej elementów środowiska.

H15 dotyczy odpadów, które mogą w dowolny sposób, po zakończeniu procesu unieszkodliwiania, wydzielać inną substancję, np substancję wyługowaną, która posiada którąkolwiek spośród właściwości od H1 do H14

W ALS Environmental bioluminescencyjne badanie toksyczności bakteryjnej jest jednym z najczęściej stosowanych analiz wskazujących na ogólną toksyczność. Jeśli miejscowe przepisy na to zezwalają, jest to szybkie badanie przesiewowe mające na celu wyeliminowanie ewentualnych podejrzeć co do właściwości H14 badanego odpadu.

Jeżeli wymagane są dokładne badania ekotoksyczności, to nasze laboratoria przeprowadzają serię oznaczeń na różnych organizmach. Testy umożliwiają ocenę LC50, EC50, IC50 4 różnych organizmów.

Ostra toksyczność dla ryb Poecilia reticulata (LC50) – podstawowe badanie 
Ostra toksyczność dla stawonogów wodnych Daphnia magna (EC50) - podstawowe badanie
Ostra toksyczność dla zielonych glonów Scenedesmus subspicatus (Desmodesmus subspicatus) (IC50) - podstawowe badanie
Ostra toksyczność dla dla nasion roślin uprawnych Sinapis alba (IC50) - podstawowe badanie
Homogenizacja i mielenie przy 10 mm, przygotowanie wody do wymywania