FLORA I FAUNA

Badanie fauny i flory pod katem zanieczyszczeń i chemikaliów jest często częścią projektów oceny środowiska naturalnego. Jest to szczególnie ważne przy ocenie, w jaki sposób substancje zanieczyszczające gromadzą się w łańcuchu pokarmowym lub przy poszukiwaniu dowodów przenoszenia w wąskim lub szerokim zakresie danych substancji zanieczyszczających.

 

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest badanie orła, foki i ryb, aby ocenić poziom PCB w Morzu Bałtyckim oraz zwierząt transportowanych w naczepach aby potwierdzić przenoszenie w szerokim zakresie substancji zanieczyszczających na tereny dziewicze.

 

Często badania próbek fauny i flory odbywa się w połączeniu z badaniem innych rodzajów próbek, takich jak woda i/lub osady. ALS Environmental uczestniczył w projektach, gdzie woda i osady oraz okazy z flory i fauny (w stosownych przypadkach) zostały zbadane dla wszystkich związków na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena poziomów substancji zanieczyszczających w faunie i florze da inne spojrzenie w porównaniu do osadów. Poziomy ustalone we florze i faunie będą tak zwanymi dostępnymi biologicznie frakcjami substancji zanieczyszczających. W przypadku niektórych związków lub grup związków różnica jest większa. Dioksyny pokażą inny wzorzec kongenerów w faunie i florze niż w osadach. Wynika to częściowo z dostępności biologicznej, ale również do pewnego stopnia z szybkości, z jaką niektóre związki pochodne są wydalane.

Niektóre zanieczyszczenia przemieszczają się przez różne poziomy łańcucha pokarmowego i mogą wpływać na ludzi poprzez bioakumulację i biomagnifikację w ekosystemie. ALS Environmental oferuje szereg testów dla tego segmentu, w zależności od danego związku możemy zbadać rośliny, zwierzęta lądowe i wodne, tkanki zwierzęce, jaja, krew i surowicę zwierząt, a także ludzką krew, surowicę ludzką i ludzkie mleko.

Lista oferowanych badań zawiera: trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP), jak dioksyny, PBDE, PCB, pełny zestaw metali, w tym rtęć, arsen, ołów i inne. 78 metali jest przypisanych do np moczu i krwi. Ponadto niektóre z tych metali mogą być poddane specjacji takie jak metylortęć, związki cynoorganiczne, gatunki arsenu i selenu.

Wydarzenia naturalne i działalność ludzka może rzeczywiście wpłynąć na wodne i lądowe środowisko na wiele sposobów. W ALS Environmental badamy organizmy wodne i lądowe - bakterie (Vibrio fischeri), ryby (Poecilia reticulata), algi (Desmodesmus subspicatus), stawonogi wodne (Daphnia magna Straus), wyższe rośliny (Sinapis alba, Lactuca sativa), stawonogi lądowe (Folsomia Candida), wazonkowce (Enchytraeus crypticus), aby wymienić tylko kilka nich. Badania ekotoksyczności dostarczają informacji na temat intensywności działań niepożądanych wynikających z oddziaływania człowieka i służyć do oceny potencjalnego wpływu na środowisko substancji odprowadzanych do wód lub rozrzuconych na ziemi.