Badania wody

Pobieranie próbek i badanie wody jest jedną z głównych działalności jakie wykonuje ALS. Niezależnie od tego czy badania są wykonywane w celu oceny wpływu na zdrowie ludzi czy też na środowisko, ALS może zaoferować odpowiednie rozwiązania.

BADANIE WODY PITNEJ

Oprócz obszernej listy parametrów mikrobiologicznych ALS Europe oferuje analizy wszystkich wymaganych parametrów chemicznych, które muszą być zbadane zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub wytycznymi WHO. Kwasy halogenooctowe, pestycydy i chlorofenole, by wymienić tylko kilka, są częścią naszej standardowej oferty. Mamy przystosowane dla potrzeb klientów pakiety odnoszące się do, na przykład, Dyrektywy Wodnej 98/83/WE, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia do wody pitnej i dla ustawodawstwa krajowego.

Przykładowe pakiety podstawowego badania wody pitnej

Analit  Analit  Analit  Analit 
Zapach  Kolor (prawdziwy) Przewodność elektryczna przy 25 ° C Wartość pH
Smak Mętności    
Mikrobiologia
Abiosestone-triptone Enterokoki Mikroorganizmy hodowane w 22 ° C Organizmy zywe
Clostridium Perfringens Pałeczka okrężnicy Mikroorganizmy hodowane w 36 ° C Ilość organizmów
Bakterie coliform      
Metale
Aluminium Wapń Mangan Twardość wapnia
Antymon Miedź  Rtęć Twardość magnezu
Arsen Chrom Nikiel  Twardość
Beryl Żelazo  Selen  
Bor Ołów  Srebro  
Kadm Magnez Sód  
Związki nieorganiczne
Amoniak i jony amonowe Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD-Mn)    Azotany Razem cyjanek
Bromiany Chlorek Azotyny Razem węgiel organiczny
Fluorek Chloran Siarczan jako SO4 2-  
Lotne związki organiczne
1.2-Dichloroetan Etylobenzen Tetrachloroeten Razem 4 Trihalometany
Benzen Chloroform Toluen

Razem BTEX

Bromodichlorometan meta i para-ksylen Trichloroeten Razem trichloroeten i tetrachloroetan
Bromoform orto-ksylen Chlorek winylu Razem ksyleny

BADANIE ŚCIEKÓW

Parametry dotyczące badania ścieków są zwykle regulowane przez ustawodawstwo krajowe. Wymagane oznaczenia mogą się różnić w zależności od pochodzenia ścieków (np. z gospodarstw domowych lub przemysłu) lub od tego, co jest odprowadzane do ścieków. ALS Environmental dostarcza klientom konkretne pakiety analiz ścieków. W przypadku standardowych badań ścieków, występuje często ograniczona liczba parametrów jakie są wymagane dla próbki. Dla wygody klientów opracowaliśmy pakiety dotyczące parametrów o które jesteśmy najczęściej proszeni z możliwością dodania innych parametrów na życzenie

Analit Analit Analit Analit
Metale
Chrom Arsen Rtęć Rtęć
Kadm Nikiel Ołów Miedź
Sześciowartościowy chrom-rozpuszczalny    
Inne związki
Amoniak i jony amonowe Łatwo uwalniane cyjanki Razem cyjanki Azotany jako N
Amoniak jako N Rozpuszczone substancje stałe @ 550 ° C Razem azot Kjeldahla jako N Azotany
Anionowe środki powierzchniowo czynne jak MBAS Zawieszone cząsteczki stałe suszone w temperaturze 105 ° C Razem azot jako N Azotyny jako N
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT 5) Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT-Cr) Razem fosfor jako P Azotyny
Ekstrakt eterowy Wartość pH   Azotyny+azotany jako N
TPH C10 – Frakcja C40 Salmonella    

BADANIA WÓD NATURALNYCH

W przypadku wód naturalnych tj wód gruntowych, powierzchniowych lub innych, wybór parametrów zależy od spodziewanych zanieczyszczeń na danym terenie lub wymogów prawnych. Ze względu na różne wymagania ALS stworzył kilka ogólnych pakietów z powszechnie występującymi parametrami. Jednak w większości przypadków klienci dokonują własnego wyboru zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Ramowa Dyrektywa Wodna odnosi się do drugiej części naszych usług. Metody stosowane w laboratoriach ALS mają na celu spełnienie szczególnych wymogów w zakresie kontroli zanieczyszczeń i norm jakości środowiska (EQS). Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej poświęconej Ramowej Dyrektywnie Wodnej UE, gdzie ALS Environment przedstawia swoje analityczne rozwiązania dla substancji priorytetowych podanych w Dyrektywie 2000/60/WE i nowej Dyrektywie 2013/39/WE.

BADANIA PUNKTU ODNIESIENIA

ALS przeprowadził szereg tak zwanych badań punktu odniesienia (ang. base-line). Podczas gdy niektóre badania zostały przeprowadzone dla oceny poziomów wyjściowych na terenach dziewiczych, takich jak Arktyka, to inne badania zostały przeprowadzone w celu oceny wpływu na środowisko zabudowy i czynności z nią związanych, na przykład budynków reaktorów jądrowych. Typowymi parametrami w takich badaniach są metale, wskaźniki izotopowe i POP, takie jak PFOS (sulfonian perfluorooktanu lub kwas perfluorooktanosulfonowy), PBDE (polibromowane etery bifenylowe) i innych.

USŁUGI SPECJALNE

Oprócz standardowych badań zwykle wymaganych dla próbek wodnych, ALS oferuje również inne, bardziej wyspecjalizowane usługi. Klienci mogą z powodzeniem korzystać z rozszerzonego portfolio naszych usług, które obejmuje radiologię, ekotoksykologię, badanie izotopowe, specjację metali oraz duży zakres POP i pestycydów.

PASYWNE POBIERANIE PRÓBEK

Inną usługą, która wyróżnia ALS z wielu innych laboratoriów jest usługa polegająca na pasywnym pobieraniu próbek.

Pasywne pobieranie próbek ma kilka zalet w porównaniu do konwencjonalnego pobierania próbek. Próbnik znajduje się na miejscu przez dłuższy okres czasu (często przez wiele dni lub tygodni) gromadząc zanieczyszczenia. Wynikiem takiego badania jest średnie stężenie w tym czasie, co eliminuje ryzyko braku wykrycia okolicznościowych szczytów emitowanych zanieczyszczeń lub innych zdarzeń. ALS oferuje próbniki pasywne dla niepolarnych związków organicznych, np, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB), dioksyn (PCDD/F), polarnych związków organicznych (np rozpuszczalnych w wodzie pestycydów), metali i anionów.