BADANIE GLEBY I ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI

Tereny poprzemysłowe i zanieczyszczona ziemia stanowią wyzwanie do ich powtórnego wykorzystania. Oczywistą możliwością jest zmiana takich obszarów w strefy mieszkalne. Niestey zanieczyszczenia z terenu mogą migrować i kończyć swa podróż w źródłach wody, zanieczyszczać otaczające powietrze, lub w inny sposób negatywnie wpływać na rośliny i inne organizmy żywe. Przed wykorzystaniem do celów mieszkalnych zanieczyszczony grunt musi zostać pozbawiony zanieczyszczeń.

Rolą laboratorium jest pomoc w ocenie poziomu i rodzaju zanieczyszczeń na danym terenie i w okolicy. ALS Environmental posiada bogate doświadczenie w zakresie analizy zanieczyszczeń gleby, takich jak węglowodory ropopochodne, pestycydy i metale ciężkie, ale również w zakresie analizy jakości gleby.

Typowymi klientami korzystającymi z usług ALS są rządy, firmy doradcze, instytuty badawcze i prywatne spółki.

Na terenie całej Europy występuje wiele krajowych i lokalnych przepisów, które musza być przestrzegane przez spółki. Zazwyczaj przepisy określają sposób w jaki próbki mają być pobierane, jakie zanieczyszczenia należy zbadać i dopuszczalne wartości dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń.

Nasz personel dla lokalnych klientów z przyjemnością pomoże Państwu w wyborze badań, które są zgodne z lokalnym ustawodawstwem lub które pomogą ocenić uzyskane wyniki w stosunku do dopuszczalnych wartości .

Nasze usługi w zakresie badań analitycznych obejmują:

• Metale śladowe/metale ciężkie

• Specjacja metal (Hg, As, Se)

• Izotopy

• Analiza elementarna (N, C, S, H, O)

• Lotne związki organiczne

• Częściowo-lotne związki organiczne, PAH, alkil-PAH, PCB

• Całkowita zawartość węglowodorów ropopochodnych (TPH)

• Specjacja całkowitej zawartości węglowodorów ropopochodnych (C5-C40)

• Podstawowe parametry nieorganiczne

• Aniony

• Formy azotu

• Oksyhalogenki, węgiel organiczny

• EOX, AOX, TX

• Cyjanki

• Anionowe, kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne

• Alkilofenole i ich związki oksyetylenowane

• Glikole, alkohole

• Pestycydy i ich metabolity

• Perfluorowane związki organiczne (PFC)

• Odpady farmaceutyczne

• Dioksyny, PBDE i inne TZO

• Chlorofenole, krezole, ftalany

• Chloroalkany

• Aniliny

• Radiologia, radionuklidy

• Mikrobiologia, Legionella

• Ekotoksyczność, ostra toksyczność

• Wielkość ziarna, struktura gleby

• Efektywna kationowa wydajność wymienna, rozpuszczalny fosfor, rozpuszczalny azot

• Kwaśny lotny siarczek, stosunek AVS: SEM

LISTA REFERENCYJNA – GŁÓWNE PROJEKTY EUROPEJSKIE

Natura 2000, Polska

Ocena oddziaływania na środowisko obszaru Natura 2000 w Polsce. ALS dostarczył testów na wykrywanie wielu zanieczyszczeń w glebie i wodzie w tym: metali, całkowitej zawartości węglowodorów ropopochodnych (TPH), fenoli, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) i polichlorowanych bifenyli (PCB).

Spolana, Republika Czeska

"Spolana Dioxiny" był jednym z największych światowych projektów usuwania zanieczyszczeń. Spolana jest producentem chemikaliów, i dzięki temu projektowi z powodzeniem udało się usunąć z budynków i otoczenia wiele zanieczyszczeń, w tym głównie dioksyn ale także metali i pestycydów.

BT Kemi, Szwecja

Ten dawny zakład produkcji pestycydów produkował duże ilości związków takich jak MCPA, 2,4-D, 2,4,5-T i dinoseb. W trakcie procesu usuwania zanieczyszczeń, który nadal trwa, stwierdzono wysokie stężenia tych pestycydów. Ponadto okazało się, że zakład i jego okolice zostały zanieczyszczone metalami, dioksynami i innymi chlorowanymi związkami.

Przedszkola, Norwegia

Norweskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło w 2006 roku, że we wszystkich przedszkolach i na placach zabaw w 10 największych miastach oraz w 5 lokalizacjach przemysłowych, powinna zostać zbadana gleba na obecność metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) i polichlorowanych bifenyli (PCB) w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla dzieci. ALS podpisała umowę na zbadanie tysięcy próbek w trakcie realizacji projektu.

Penttilän saha, Finlandia

Dawny tartak silnie zanieczyszczony olejem napędowym, chlorofenolami, metalami i dioksynami został oczyszczony a ALS uzyskał kontrakt na analityczne usługi badawcze.

Huta stali, Portugalia

Z dużej huty w pobliżu Lizbony została usunięta stalownia. ALS uzyskał kontrakt na usługi analityczne, które obejmowały badanie metali, całkowitej zawartości węglowodorów ropopochodnych (TPH), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) i lotnych związków organicznych (VOC).